Uusi visio: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Niin pienet perheyritykset kuin suuret korporaatiot elävät tandemissa megatrendien kanssa. Maailmalta ponnistavat aallot rantautuvat myös suomalaisiin yrityksiin ja toisinaan mullistavat niin kokonaisia aloja kuin yrityksiäkin. Yrityksen sisäinen kulttuuri on harvoin immuuni näiden megatrendien aaltoliikkeelle. Miten kulttuurit selviävät ja mukautuvat muuttuvan maailman keskellä?

Projekti Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elon kanssa keskittyi yrityksiin ja niiden sisäisiin kulttuurin kriiseihin. Liikkeelle lähdettiin ilman tarkkoja ja lukittuja hypoteesejä löydöksistä. Sen sijaan tutkimuksen löydöksenä tunnistettiin kasvun vaiheita ja inhimillisiä kipupisteitä – yhteneviä vaiheita ja pullonkauloja, jotka toistuvat eri alojen ja profiilien yritysten kaarissa. Tutkimuksen segmentointi tehtiin uudenlaisella tavalla; syvähaastatteluihin valittiin yritysten perustajia ja avainhenkilöitä, jotka ovat todistaneet yrityksen kasvua pidemmällä aikavälillä ja aitiopaikalta. Projektin varrella tunnistettiin yritysten kulttuurin kriisejä liiketoiminnan eri vaiheissa sekä avattiin prosessien yksityiskohtia ja kaavoja.

Asiakassegmenttiin syventyminen auttoi kokoamaan esimerkkejä ja konkretisointeja. Akateemisen koskemattomuuden säilyttäminen mahdollisti uudenlaisen linssin käyttämisen ja tutkimuksen inhimillistäminen piirsi kasvot lukujen ja datan tueksi. Uusi tieto jäsenneltiin selkeäksi ja hyödylliseksi, tukemaan spekulaatioita ja olettamuksia. Lopulta syväluotaavasta etnografisesta tutkimuksesta rakentui selkäranka ja ohjenuora Elon tavoitteiden saavuttamiselle.