Arvokas arkikokemus

12166462_10153344345809965_739142833_n

Hei täällä Tytti, joka liputtaa arvokkaan arkikokemuksen puolesta. Vahvistan Kennon rivejä seuraavan kolmen kuukauden ajan harjoittelun merkeissä. Viimeistelen opintoja Jyväskylän yliopistossa ja pääaineeni on etnologia.

Kuulen usein kysymyksen että “mitä se etnologia oikein on?”. Tiivistetysti etnologiassa on kyse kulttuurin tutkimuksesta ja etenkin kulttuurin kansanomaisista ilmauksista. Tutkimuksen kohteita voi olla niin esineet, sosiaaliset organisaatiot ja kulttuuriset järjestelmät. Oma kiinnostukseni opintojen aikana on kohdistunut arkielämän käytänteisiin, suomalaisuuteen kulttuurisena ilmiönä ja pukeutumiskulttuuriin. Etnografia taas antaa välineitä tutkia muun muassa juuri jokapäiväisiä arkisia käytänteitä, kulttuurisia merkityksiä ja pukeutumiseen liittyviä arvoja ja asenteita.

Pro gradu -työssäni “Pukeutuminen ajan peilinä”, olen tutkinut nuorten suomalaisten naisten pukeutumista kulttuurisena ilmiönä 1960- ja 1970-luvuilla. Tutkimuksen pääteemat ovat kuinka pukeutuminen heijastaa suurempaa yhteiskunnallista murrosta, kulutustottumusten muutosta ja nuorisokulttuurin leviämistä näinä vuosikymmeninä. Tutkimuksessa huomioin myös, mitä sellaisia seikkoja ihmiset kertoivat pukeutumisesta, joita voisi hyödyntää tuotteen tai palvelun suunnittelussa tai kehityksessä vaateteollisuudessa ja vaatekaupan alalla.

Mutta se arvokas arkikokemus, miten se liittyy etnografiaan? Käytämme jokapäiväisessä arjessamme jatkuvasti lukuisia tuotteita ja palveluita. Meillä jokaisella muodostuu omia kokemuksia käyttämiemme tuotteiden ja palveluiden parista. Etnografiset menetelmät kuten haastattelut, havainnointi ja osallistuva havainnointi ovat oivia välineitä tutkia arkisia kokemuksia ja niihin liittyviä arvoja ja asenteita, ovatpa ne tiedostettuja tai tiedostamattomia. Tällöin keskiössä on tutkittavan kohteen omat kokemukset, mielipiteet, arvot ja käsitykset. Keskeistä ei siis ole se mikä on esimerkiksi historian valossa totta ja mikä ei, vaan se mitä tuotteen tai palvelun käyttäjä kokee.

Etnografista tutkimusta tekeviä kiinnostaa usein ne aivan tavalliset arkiset tavat toimia ja ajatella. Tutkiessani nuorten naisten pukeutumista 1960- ja 1970-luvuilla keskustelimme haastateltavien kanssa aivan tavallisista arkisista asioista heidän nuoruudessaan. Puhuimme muun muassa siitä, millaisia vaatteita he käyttivät nuoruudessaan, miksi he käyttivät sellaisia vaatteita, miten he hankkivat vaatteita, minkä verran he omistivat vaatteita, mistä he seurasivat pukeutumismuotia ja millaisia asenteita he kokivat nuorena naisena pukeutumistaan kohtaan.

IMG_2685

Etnografisessa tutkimuksessa jokaisen arkinen kokemus on arvokas. Juuri niissä tavallisissa, jokapäiväisissä arkikokemuksissa, jotka eivät itsestä tunnu kovinkaan mielenkiintoisilta, on usein asian ydin.