Kulttuuri pinnan alla

”Jokaisella työpaikalla on oma tapansa tehdä asioita. Tavat, joita yritys arjessa käyttää, muodostavat työpaikan kulttuurin. Yhdellä työpaikalla siihen on kiinnitetty valtavasti huomiota, toisella se on syntynyt huomaamatta, vuosien saatossa.

Kulttuuri on olemassa jokaisella työpaikalla.”

(Tuominen & Pohjakallio 2012,113.)

Jokaisella työpaikalla todellakin on oma kulttuurinsa, vaikka se saattaakin arjessa unohtua. Kulttuuriin kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota, koska sillä on ratkaiseva vaikutus siihen, menestymmekö me yhdessä vai emme.

Hyvä kulttuuri motivoi ja voi tehostaa toimintaa, mutta pahimmillaan organisaation kulttuuri voi myrkyttää työilmapiiriä, koetella henkilöstön jaksamista ja romuttaa työnantajamielikuvan. Lisäksi henkilöstökokemus vaikuttaa asiakaskokemukseen - hyvässä ja pahassa - ja siten kilpailukykyyn.

Mitä kulttuuri on?

Arkipuheessa kulttuuri redusoidaan usein johonkin sen osaan. Tuominen ja Pohjakallio mainitsevat tavat, jotka ovat osa kulttuuria.

Itse lisäisin soppaan ainakin merkitykset, tarinat, sosiaalisen kanssakäymisen rakenteet. Se, miten asioita tehdään, on näkyvä osa kulttuuria. Pinnan alle jää kuitenkin paljon näkymätöntä, annettuna otettua, mikä ohjaa näkyvää toimintaa.

Kulttuurista on vaikea saada kiinni, sillä se vaikuttaa ihmisten välillä. Kulttuurin osallisille sen analyyttinen tarkastelu on usein haastavaa, koska he ovat jo siinä sisällä. Kulttuuri on jotain, mikä lipuu läpi sormien.

Se, minkälainen kulttuuri työpaikallamme on, ei ole kuitenkaan lainkaan yhdentekevää. Arkinen tapa toimia voidaan nähdä rituaalina, jonka kautta selitämme itsellemme, mitä me olemme työpaikalla. Tällä on merkittävä vaikutus esimerkiksi työssäjaksamiseen ja ammattiylpeyden kokemukseen. Työpaikan kulttuuri vaikuttaa myös siihen, miten tulkitsemme muita. Siten se onkin tärkeä yhteisten päämäärien saavuttamiseen vaikuttava tekijä.

Kulttuurissa osallisena olevat henkilöt eivät ajelehdi sen mukana kuitenkaan passiivisesti, vaan ovat aktiivisia toimijoita siinä. Kulttuuri elääkin jatkuvasti osallistensa ja ympäröivän maailman mukana. Toimijakeskeisen kulttuurintulkinnan näkökulmasta katsottuna voidaan sanoa, että kulttuuri on löydettävissä ihmisten toiminnan kerrostumista: kertautuvista, tai yhdessä jaetuista toimintamalleista – puhekielellä todellakin ”tavoista” - sillä juuri toimiessaan ihmiset muodostavat merkityksiä.

Näin ollen kulttuuria voidaan tarvittaessa myös muuttaa.

Se ei kuitenkaan onnistu tarttumalla pelkästään näkyvään toimintaan, mikä olisi vähän kuin koittaisi pysäyttää vesiputouksen tarttumalla sen pisaroihin. Jos kulttuuria halutaan muuttaa, täytyy tarkastella ohjaavia tekijöitä toiminnan taustalla. Tärkein kysymys on, miksi ihmiset toimivat tietyllä tavalla. Ymmärtäessämme tämän olemme harppauksen lähempänä sosiaalisesti kestävää kulttuurinmuutosta työpaikalla.

Miten kuvailisit teidän työpaikkanne kulttuuria ulkopuolisille?

Jos mahdollista, kirjoita kuvauksesi ylös!

Matka organisaatiokulttuuriin jatkuu Kennon blogissa pian henkilöstökokemuksen rakentamisen näkökulmasta.

Lähteitä:

  • Tuominen, Saku & Pohjakallio, Pekka: Työkirja: työelämän vallankumouksen perusteet
  • Nisula, Tapio: Näköaloja kulttuureihin: antropologian historiaa ja nykysuuntauksia